2024

PRIVACYSTATEMENT AVG (Wet bescherming persoonsgegevens).

Home » AVG-Privacybeleid

OVER ONS AVG-PRIVACYBELEID

AVG Privacybeleid

Het AVG-privacybeleid

van ParaHolon WTC-Desiree van Toor respecteert uw privacy en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de diensten van ParaHolon WTC zoals weer gegeven op de website www.paraholon.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van Paraholon WTC.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 mei 2018. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING VAN ParaHolon WTC

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBHOSTING

AVG Privacybeleid: Wij nemen webhosting af van Yourhosting. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens namens ParaHolon WTC en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

AVG Privacybeleid: ParaHolon WTC maakt gebruik van Laposta. Laposta is een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van Paraholon WTC en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Yourhosting. Laposta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘afmelden’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

PAYMENT SERVICE PROVIDERS

AVG Privacybeleid: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie Patments/ IDEAL/ Payball. Mollie Payments/ IDEAL/ Payball verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie Payments/ IDEAL/Payball .

Heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments/ IDEAL/ Payball. Behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie Payments/ IDEAL/payball dienstverlening

waarvoor zij derden inschakelen. Mollie Payments/ IDEAL/ Paybal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

BEOORDELINGEN

AVG Privacybeleid: Wij verzamelen reviews en beoordelingen via de website www.desireevantoor.com en google. Als u een review achterlaat dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. In sommige gevallen kunnen wij contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, gebruiken wij uw naam en adresgegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Wprdpress heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

AVG Privacybeleid: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de cursus, workshops, astrologische consulten of andere diensten waar u gebruik van maakt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

In voorkomende gevallen kan ParaHolon WTC op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

BEWAARTERMIJNEN

AVG Privacybeleid: Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt en/ of deelnemer bij ons bent. Dit betekent dat wij uw client/ deelnemer profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

UW RECHTEN

AVG Privacybeleid: Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT

AVG Privacybeleid: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT

AVG Privacybeleid: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

AVG Privacybeleid: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

AVG Privacybeleid: U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ParaHolon WTC. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

AVG Privacybeleid: Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten .

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Bekijk ook de Algemene verordening AVG-EU

CONTACTGEGEVENS

PARAHOLON WTC

Beemdstraat 25, 3910 Pelt (St Huibrechts Lille)

Tel: +31 (0) 640593512

Spiritueel seminar 2024 

Het ontwaken van Tweelingzielen

In de 6e dimensie, katharen 2024

Dagen
Uren
Minuten
Seconden